Služby

Naše služby

Nabízíme Vám komplexní služby k odpadovému hospodářství:

Ekologické poradenství podnikům a obcím, zpracování žádostí pro nakládání s odpady, vyhotovení EIA, Základní hodnocení rizik, identifikační listy pro nebezpečné odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, vedení průběžné evidence odpadů a jiné služby, které jsou zaměřeny na řešení problémů v OH

  • Sběr a výkup odpadů včetně nebezpečných odpadů
  • Výkup veškerých barevných kovů, včetně železa
  • Výkup plastových odpadů z výroby, papíru, odpady na bázi plast + kov
  • Výkup odpadů s obsahem drahých kovů
  • Speciální výkup CuSn4-10 a cínu
  • Dodávka odpadových nádob
  • Akreditované vzorkování odpadů a odpadních vod, zajištění laboratorního rozboru a sepsání protokolu
  • Skartace podnikových dokumentů (bez třídění) termickou cestou za účasti zástupce vaší společnosti, včetně vystavení skartovacích protokolů
  • V rámci zmiňovaných služeb, naše společnost GWS provádí čištění kanalizace, nebo odstraňování havárií na kanalizaci vysokotlakým čistícím zařízením ECOVAC 200 s následným sběrem nebo odsátím vzniklého odpadu. Dále frézováním silně zanešených úseků kanalizace a následnou kamerovou prohlídku. S touto technikou provádíme čištění usazenin průmyslových lapolů a jímek opět s následným odstraněním vzniklého odpadu. U lapolů a jímek provádíme také tzv. těsnostní zkoušky dle zákona 254/2001 Sb. (Vodního zákona) a dle ČSN 75 0905. Provádíme také zároveň opravy takových zařízení, která uvedené normě nevyhovují a to speciální technologií, která dovoluje používat zařízení již 24 hodin po aplikaci.